รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน (2552-2564)"